Business & Bubbles

Voorwaarden

Algemene gegevens

De websites van de Bubbles-Blogs, inclusief de daarop vermelde informatie word je aangeboden door Du Maine Capital. DMC is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66943817.

Accepteren van de voorwaarden

Het gebruik van deze websites is onderworpen aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden en beperkingen. Door deze websites te bezoeken en te gebruiken aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites staan vermeld, van toepassing zijn en worden deze gebruiksvoorwaarden geacht door jou te zijn aanvaard. DMC behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en geheel naar eigen inzicht onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Door de website na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteer je de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je deze websites niet te gebruiken.

Disclaimer

De websites zijn slechts bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en ter vermaak. De op de websites gegeven adviezen komen geheel voor rekening van de lezer en kunnen nimmer dienen ter vervanging van bijvoorbeeld een professioneel consult van welke aard dan ook. Uiteraard streven de websites ernaar om alle informatie feitelijk correct en zo actueel mogelijk te vermelden. Hiertoe zal zoveel mogelijk controle vooraf plaatsvinden. De op de websites geplaatste links kunnen referenties bevatten naar andere websites en informatie die wordt aangeboden door derden. DMC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze doorgelinkte informatie. DMC kan niet garanderen dat de informatie op de websites, waaronder de genoemde doorgelinkte informatie, te allen tijde betrouwbaar, correct of volledig is.

Aansprakelijkheid en schade

DMC besteedt de uiterste, constante zorg aan de inhoud van de websites, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. DMC kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van gegevens. Aan de inhoud van de websites kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

Bezoekers en gebruikers van de websites die comments, tweets etc achterlaten op de websites dan wel haar social media platforms onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en zij verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen kan voortvloeien. Gebruikers vrijwaren DMC ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande.

De content op de websites, tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel DMC.

Notice and takedown

DMC beheert haar websites uiterst zorgvuldig en instrueert schrijvers en gastschrijvers om slechts volledig eigen werk (onder meer tekst, foto’s en video’s) te gebruiken, dan wel werk dat een Creatice Commons licentie bezit.

Mocht je desondanks van mening zijn dat onze website informatie bevat waarvan je denkt dat deze jouw copyright of andere rechten schendt, dan wel om andere redenen onrechtmatig, neem gelijk contact met ons op. Je kunt mailen naar hello [ at ] bubbles-business . com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op en halen desgewenst direct het materiaal van onze website.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de websites is onder meer auteurs-, merk- en databankrechtelijk beschermd. Het maken van onder meer kopieën van de inhoud van de websites, in welke vorm en op welke manier dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verleend door DMC nadrukkelijk verboden.

Door het toezenden van content geeft de auteur DMC eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor onder meer publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Inzenders garanderen op geen enkele wijze verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot deze content.

Eenmaal ingezonden en geplaatste content zal door DMC op verzoek van de inzender niet verwijderd worden.

Cookies

Deze site kan cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat de website beter werkt voor bezoekers. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die worden opgeslagen en bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd naar de server. Op deze manier herkent onze website je weer wanneer je onze site weer bezoekt. Mocht je dit niet willen, kun je de instellingen van je browser aanpassen en cookies verwijderen.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de websites en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.